Aktualności

REGULAMIN2020-10-06

 

Regulamin klubu

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z usług klubu (dalej: Klub), prowadzonego przez Pan i Pani Fit Spółka z.o.o ul.Harcerska 7 15-345 Białystok NIP 5423443492 Regon 520934970, TEL: 575-307-088 lub 790-388-388, adres mail: panpanifit@wp.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Klientem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która wypełniła wniosek o wydanie karty Klubu.

 2. Klientem Klubu może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem uzyskania zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 3. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Pan i Pani Fit Spółka z.o.o ul.Harcerska 7 15-345 Białystok

 4. Umowę na czas nieokreślony możemy zawrzeć w każdym dniu danego miesiąca. Okres wypowiedzenia do danej umowy wynosi 1 miesiąc, umowy nie można wypowiedzieć w ciągu 31 dni od jej podpisania.

 5. Umowę na czas określony możemy zawrzeć na okres 6 i 12 miesięcy, bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia.

 6. Umowę na czas określony można rozwiązać porozumieniem stron w sposób polubowny. Warunkiem takiego rozwiązania umowy jest dopłata do członkostwa w cenie regularnej za wykorzystane już pełne miesiące trwania umowy. By rozwiązanie było skuteczne uregulowanie zobowiązań musi nastąpić w ciągu 14 dni.

 7. Umowę na czas określony możemy zawrzeć w każdym dniu danego miesiąca. Klubowicz ma możliwość zamrożenia umowy w czasie jej trwania, maksymalny czas zamrożenia jednorazowego wynosi do 31 dni kalendarzowych. Umowa wydłuża się automatycznie o wszystkie zamrożenia jakie dokonał klubowicz w czasie trwania umowy, opłata za zamrożenie jednorazowe wynosi 20zł.

 8. Każdy klient ma obowiązek podpięcia karty płatniczej przy podpisaniu umowy.

 9. Klienci korzystający z kart benefit systems (multisport), vanity (fitprofit), medicover mają obowiązek posiadania karty członkowskiej.

 10. Umowa o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych jest zawierana przy zakupie każdego kolejnego karnetu i obowiązuje przez okres 30 dni, liczony od daty aktywacji karnetu poprzez skorzystanie z usług Klubu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w recepcji klubu.

 11. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić klienta na siłownie czy zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

  1. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.

  2. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona proporcjonalna kwota za ilość niewykorzystanych zajęć lub czas pozostały do końca ważności karnetu.

  3. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na siłowni.

 12. Klienci zobowiązani są do stosowania się do postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu, Pan i Pani Fit Spółka z.o.o może żądać opuszczenia terenu Klubu przez klienta oraz rozwiązać z nim umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić zawarcia pierwszej lub kolejnej umowy o świadczenie usług sportowych.

 13. Umowa z Klientem korzystającym z usług Klubu w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Pan i Pani Fit Spółka z.o.o, a partnerem zewnętrznym jest zawierana osobno przy każdorazowym skorzystaniu z Klubu.

 14. Karta klubowa ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klient zobowiązany jest do nieodstępowania karty osobom trzecim, w innym wypadku skutkuje to konfiskatą karty.

 15. Opłata za wydanie karty klubowej jest jednorazowa i bezzwrotna.

 16. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Klubu. Klub zapewnia, że dane te zostają przetwarzane tylko przez właściciela systemu rezerwacji, będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych oraz informuje o możliwości wglądu i wprowadzenia korekty własnych danych przez Klienta.

 17. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na korzystanie przez niego z urządzeń znajdujących się w Klubie oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Klubu.

 18. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 19. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

 20. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.

 21. Trener w Klubie prowadzi zajęcia oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

§ 2 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Klient Klubu otrzymuje kartę, która służy do rejestracji wejścia do Klubu.

 2. Karta klubowa upoważnia do uczestnictwa w zajęciach. Klient nie jest uprawniony do doraźnego korzystania z usług Klubu, które nie zostały wykupione w ramach karnetu.

 3. Tylko Klient, który ukończył 16 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu.

 4. Klient, który nie ukończył 16 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu tylko w towarzystwie opiekuna prawnego lub rodzica.

 5. W sytuacji gdy Klient, posiada karnet z limitem wejść, recepcja Klubu pobierze z karnetu odpowiednią ilość wejść.

 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania recepcji Klubu o wyborze typu karnetu, z jakiego będzie korzystać w Klubie. Na tej podstawie może być dokonywana rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach. Zmiana uczestnictwa w zajęciach powinna zostać zgłoszona wcześniej w recepcji Klubu.

 7. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo osób ćwiczących, pracownik Klubu ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na zajęcia, pomimo wcześniej dokonanej rezerwacji na w/w zajęcia.

 8. Karta Klubu umożliwia wejście do klubu w godzinach: pn.-pt.: 06:00-22:00, sb.-ndz.: 08:00-20:00, chyba, że klub zmieni godziny otwarcia klubu.

 9. Czas działania sauny jest ograniczony i zmienny (od poniedziałku do niedzieli).

§ 3 Korzystanie z usług klubu

Klient Klubu zobowiązany jest:

 • do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych klientów lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Klubu, a w szczególności do rzucania hantlami na podłogę, uderzania sztangą podczas martwego ciągu o podłogę co może spowodować uszkodzenie sprzętu lub podłogi,

 • do przestrzegania i zachowania czystości,

 • stosować się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń,

 • korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń na urządzeniach w Klubie,

 • po ćwiczeniach odłożyć sprzęt w wyznaczone miejsce,

 • nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie Klubu,

 • na salach do ćwiczeń oraz na siłowni nosić czyste obuwie sportowe zmienne, różne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu, jeśli klient nie zmieni obuwia i zostawi ślady błota na podłodze może zostać wyproszony z klubu,

 • nie wprowadzać małych dzieci na siłownię lub sale ćwiczeń za wyjątkiem zajęć przeznaczonych dla dzieci,

 • do opuszczenia pomieszczeń Klubu najpóźniej 15 min przed planowanym zamknięciem klubu jeśli takowe zostanie ogłoszone.

§ 4 Sprawy organizacyjne

 1. Kluby udostępniają Klientom na czas korzystania z usług Klubu szafki zamykane przy użyciu własnych kłódek (w przypadku klubu przy ulicy Harcerskiej 7) oraz wypożyczonych opasek (w przypadku klubu przy ulicy Antoniukowskiej).

 2. Klienci Klubu zobowiązani są do przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w udostępnionych, zamkniętych szafkach.

 3. Szefowie Klubu zwracają się do Klientów z uprzejmą prośbą o niewnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu lub pozostawianie wartościowych rzeczy w recepcji klubu.

 4. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na kłódkę szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na kłódkę w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 5. W przypadku zepsucia szafki Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji. W przypadku zepsucia szafki Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) jako ekwiwalent za zniszczenia.

 6. W przypadku zgubienia karty Klient zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. Wówczas Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za wydanie duplikatu karty, co stanowi koszt jego wyrobienia.

 7. Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć dostępna będzie w recepcji Klubu i aplikacji efitness.

 8. Klub zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć oraz pracy instruktorów. Informacja o zmianach będzie dostępna w recepcji Klubu i aplikacji efitness.

 9. Każdy klient ma obowiązek podczas pierwszego wejścia do klubu zezwolić Pracownikowi Klubu na wykonanie zdjęcia do karnetu.

 10. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać kartę członkowską i aktywny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każda umowa określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 11. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

 12. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

§ 5 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie

 1. Prawo do rezerwacji zajęć w Klubie mają Klienci posiadający karnet Open.

 2. Zajęcia oznaczone jako „podwójne wejście” wymagają podwójnej rezerwacji.

 3. Klient ma prawo do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie termin rezerwacji nie może być zmieniony.

 4. Lista obecności na zajęciach zamykana jest 1 h przed rozpoczęciem zajęć, wówczas chcąc uczestniczyć w zajęciach dopuszcza się oczekiwanie przed salą jednak klub nie gwarantuje miejsca na wybrane zajęcia.

 5. Instruktor nie wpuszcza klientów ponad komplet przewidziany w regulaminie zajęć.

 6. Pierwszeństwo na zajęciach maja klienci z rezerwacją miejsc. W przypadku gdy rozpoczną się zajęcie, a sala jest pełna nie zostaną wpuszczone na zajęcia osoby z listy rezerwowej.

 7. Zasady rezerwacji i odwoływania zajęć dla posiadaczy kart zewnętrznych są dostępne u dystrybutorów kart oraz w recepcji Klubu.

§ 6 Zasady płatności w Klubie

 1. Wszystkie karnety w Klubie są ważne przez miesiąc od daty dokonania płatności lub innej daty podanej w dniu dokonania płatności (nie później niż 28 dni po dokonaniu wpłaty).

 2. Poza ofertą stałą, Pan i Pani Fit Spółka z.o.o może wprowadzać okresowo promocje.

 3. Promocje nie podlegają łączeniu.

 4. Płatności są obsługiwane przez ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (SP Z O O O WYZNACZONYM PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI) ODDZIAŁ W POLSCE. NIP 2090000825, REGON 300649197, KRS 0000287836, ul.Puławska 17, 02-515 Warszawa.

§ 7 Treningi personalne

 1. Na trening należy przyjść, 15 min przed jego rozpoczęciem.

 2. Należy mieć strój sportowy, oraz zmienione obuwie.

 3. Na trening nie przychodzimy jeśli jesteśmy w złej kondycji zdrowotnej, lub mamy objawy przeziębienia.

 4. Pakiet 10 TP, należy wykorzystać w ciągu 60 dni od daty zakupu.

 5. Pakiet 20 TP, należy wykorzystać w ciągu 90 dni od daty zakupu.

§ 8 Postanowienia końcowe, zwrot, reklamacja, wymiana karnetów

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Pan i Pani Fit Spółka z.o.o. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: panpanifit@wp.pl. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer karty klubowej, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Pan i Pani Fit Spółka z.o.o zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.

 2. Zwrot opłaty za karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, iż klient posiada dowód zakupu karnetu i nie został on wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.

 3. W przypadku zwrotu kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo panpanifit@wp.pl

 4. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację karnetu.

 5. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

 6. W przypadku gdy kupujący nie może skorzystać z zakupionego karnetu, istnieje możliwość przepisania go na inną osobę, przyczyna przepisania karnetu musi być uzasadniona oraz zaakceptowana przez właściciela Klubu.

 7. Przepisanie karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.

 8. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

 9. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej panipanifit-bialystok.cms.efitness.com.pl

 10. Pan i Pani Fit Spółka z.o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w momencie zaakceptowania go przez Klienta.

 11. Chcesz się wypisać z Subskrypcji ? napisz do nas na panpanifit@wp.pl Pan i Pani Fit Spółka z.o.o ul. Harcerska 7, 15-345 Białystok

§ 9 Siła wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

Wróć do listy
Pobierz aplikację mobilną